O ayurvéde - Sánkhja


risiAyurvédu nemožno oddeliť od filozofického systému Sánkhja (Poznanie pravdy), na ktorom stojí ako na svojich základoch. Sánkhja sa zaoberá vznikom, usporiadaním a zákonitosťami vesmíru, existenciou života, živlami, priestorom, časom a pod. Toto poznanie nebolo získané pomocou racionálnej mysle, ale vnímaním reality v stave hlbokej meditácie osvietenými, duchovne vyspelými ľuďmi v minulosti.

Všetko, čo existuje je Jedno, sme stvorení z tých istých prvkov ako vesmír a podliehame tým istým zákonitostiam. Zdanie, že sme oddelení od vonkajšieho sveta a od seba navzájom je len ilúzia.

Podľa tejto filozofie základom stvoreného vesmíru sú protikladné princípy PurušaPrakrti. Puruša je čisté vedomie, pasívny mužský princíp, najvyššia inteligencia, neprejavené bytie bez formy a vlastností, ktoré je obsiahnuté vo všetkom – a v nás ako átman, naše vyššie Ja. Prakrti je tvorivá energia, ženský princíp, ktorý dáva formu, tvar, vlastnosti, farby všetkému prejavenému. Sú v nej obsahnuté tri kozmické kvality guny, ktoré sa zúčastňujú na stvorení – sattva, radžas a tamas.

Sattva je kvalita svetla, jasu harmónie a inteligencie a jej prejavom sú zmyslové orgány a myseľ, ktoré nám sprostredkovávajú poznanie. Radžas je podstata aktivity, pohybu, nepokoja, konania a jej prejavom je päť orgánov činnosti – ústa (reč), ruka (dotyk), noha (pohyb), pohlavné orgány (rozmnožovanie) a konečník (vylučovanie). Tamas je kvalita temna, rozkladu, útlmu a jej prejavom je hrubý materiálny svet. Jej prostredníctvom vzniká päť prvkov, živlov materiálneho sveta – éter, vzduch, oheň, voda a zem.